Ukončené granty:

 • Effect of oxidative stress on eukaryotic plasma membrane function

  Grantová agentura:
  Identifikační číslo grantu: NATO HTECH.LG930686
  Hlavní řešitel: Ing. Karel Sigler, DrSc.
  Spoluřešitelé: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc., Prof. Dr. Milan Höfer, prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.

  Annotace grantu

  není k dispozici


 • Fluorescenční měření membránového potenciálu v živých buňkách

  Grantová agentura: GAČR
  Identifikační číslo grantu: GACR 202/97/1121
  Hlavní řešitel: prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
  Spoluřešitelé: Ing. Karel Sigler, DrSc.

  Annotace grantu

  Cílem tohoto projektu je vyvinout nové metody měření membránového potenciálu v živých buňkách, založené na využití fluorescenčních sond a moderních experimentálních technik, jmenovitě konfokální mikrospektrofluorimetrie a analýze dob dohasínání emise. Projekt je zaměřen na využití uvedených metod jak k oddělení fluorescence sond akumulovaných v buňkách od fluorescence sond nacházejících se v mediu, tak k mikrofluorimetrickému rozlišení relativních příspěvků volných a vázaných sond k celkové emisi z cytoplazmy. Taková detailní analýza fluorescence sond citlivých na membránový potenciál bude východiskem pro zdokonalení kalibrační procedury a převedení fluorescenční odezvy sond na lineární škálu pro měření změn membránového potenciálu v jednotkách milivoltů.


 • Vliv stresových faktorů na membránové funkce u bakterií a kvasinek

  Grantová agentura: GAČR
  Identifikační číslo grantu: GACR 204/93/2224
  Hlavní řešitel: Ing. Karel Sigler, DrSc.
  Spoluřešitelé: prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.

  Annotace grantu

  Cílem projektu je analýza vlivu stresových faktorů prostředí (oxidanty, pH, teplota a osmotický šok) na modelové pro- a eukaryotické mikroorganismy, a jejich odpověď na stres pokud jde o buněčnou energetiku, funkce buněčné membrány a funkce stresových proteinů ze skupin GreEL a DnaK, a těch, které stimulují katabolismus bílkovin u stresovaných buněk, Na obou modelech bude důraz na vlivu stresu na lipidní matrici membrány, membránové energizační (H+-ATPasa) a trnasportní (H+-symportery aminokyselin a curů) proteiny, a na vlastní a stresem indukované iontové kanály. Vliv systémů indukujících či inhibujících stres bude zkoumán na celých buňkách a rekonstituovaných liposomech obsahujících fragmenty plasmatické membrány.