Granty:

Biofyzikální metoda sledování změn membránového potenciálu a aktivity systémů mnohačetné lékové rezistence kvasinek

Grantová agentura: GAČR
Identifikační číslo grantu: GACR 205/10/1121
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.

Navrhovaný projekt se skládá ze dvou rovnocenných částí s fyzikálními a biologickými dílčími cíli. Hlavním cílem fyzikální části projektu je zdokonalení fluorescenční metody monitorování aktivity MDR pump kvasinek, která byla vyvinuta v naší laboratoři. Nová metoda by měla umožnit a) přímé kvantitativní stanovení akumulace fluorescenčních substrátů MDR pump v buňkách, b) rychlou identifikaci inhibitorů MDR pump, c) sledování kinetiky procesů aktivace a inhibice MDR systémů. Hlavní cíle biologické části projektu se týkají využití jak původní, tak zdokonalené metody monitorování aktivity MDR pump při a) charakterizování vlivu různých chemických stresorů na membránový potenciál i aktivitu kvasinkových MDR pump závislých na ATP, b) stanovení substrátové specifity MDR pump kvasinek S. cerevisiae pro vybrané stresory, c) stanovení vlivu narušení funkce MDR pump na vitalitu a přežívání kvasinek a bakterií.