Granty:

Studium funkce membránových proteinů

Grantová agentura: GAUK
Identifikační číslo grantu: GAUK 456213
Hlavní řešitel: Mgr. Jakub Zahumenský, Ph.D.
Spoluřešitelé: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.

Hlavní náplní projektu je podrobné a systematické studium membránových transportérů u kvasinek Saccharomyces cerevisiae, jejich funkce a reakce na chemický stres v různých podmínkách. Předmětem studia budou především proteiny mnohočetné lékové rezistence (MDR) Pdr10 a Pdr15 a plazmatická H+-ATPáza (Pma1). Zejména budou zkoumány možnosti a způsoby její aktivace a inhibice.
Pozornost bude také věnována studiu transportérů, které nejsou nativní kvasince S. cerevisiae, ale mohou být v této kvasince (heterologně) exprimovány, zejména Cdr1 a Cdr2 – MDR proteiny nativní kvasince Candida albicans (rezistence kvasinkových infekcí a kontaminací) [1, 2].
Chemický stres bude představován látkami používanými v medicíně nebo zemědělství – např. antibiotiky, cytostatiky apod.. Proteiny budou studovány v intaktních kvasinkových buňkách především metodou barvících křivek [3] za využití redistribuční potenciometrické fluorescenční sondy diS-C3(3), která je zároveň substrátem dvou významných kvasinkových MDR pump (Pdr5, Snq2) [4].
Kvasinkové MDR proteiny jsou odpovědné za vysokou rezistenci infekcí a kontaminací. Zároveň jsou vysoce homologní s lidskými MDR proteiny, které například zvyšují rezistenci rakovinných buněk vůči chemoterapii. Základní strukturní a funkční organizace kvasinkových buněk je shodná s buňkami vyšších eukaryot [5]. Z těchto důvodů mohou mít výsledky projektu praktický význam i v oblasti medicíny.
Reference: