Granty:

Studium vlivu exogenního chemického stresu na procesy v membráně kvasinek pomocí fluorescenčních sond

Grantová agentura: GAUK
Identifikační číslo grantu: GAUK 135109
Hlavní řešitel: RNDr. Andrea Drietomská
Spoluřešitelé: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.

Hlavní náplní projektu je studium mechanizmů činnosti membránových transportérů v intaktních buňkách kvasinek Saccharomyces cerevisiae a jejich odpověď na chemický stres. Pozornost bude věnována především a) MDR pumpám (Multidrug resistance pumps), což jsou transportní proteiny zodpovědné za rezistenci buněk vůči širokému spektru látek, mj. i mnoha léků, b)H+-ATPáze, protonové pumpě, která kontrojule důležité fyziologické procesy uvnitř buňky. Chemický stres budou představovat látky užívané v medicíně nebo v zemědělství, jako např. antibiotika, cytostatika, fungicidy a protonofory. Bude porovnán vliv struktury různých analogů vybraného chemického stresoru/stresorů na aktivitu membránových transportérů. Dále bude stanoven vliv zvoleného stresu na buňky v závislosti na různých podmínkách (stáří kultury, zdroj uhlíku, koncentrace stresorů, atd.), a bude určeno, jestli dochází k inhibici, aktivaci nebo inaktivaci membránových transportérů, případně k poškození membránové struktury. Odpověď buněk na stres bude sledována především pomocí fluorescenční metody založené na použití redistribuční potenciometrické fluorescenční sondy diS-C3(3), která je zároveň susbtrátem dvou významných MDR pump v kvasinkách. Vzhledem k podobnosti kvasinkových MDR pump s membránovými proteiny živočichů či patogenních mikroorganismů (zodpovědnými za rezistenci k antibiotikům, cytostatikům atd.), mohou mít výsledky i praktický význam v oblasti medicíny, ochrany životního prostředí nebo zemědělství.