Granty:

Molekulární mechanismy buněčných interakcí

Grantová agentura: GAČR
Identifikační číslo grantu: GACR 204/03/H066
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
Spoluřešitelé: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.

Cílem projektu je dosáhnout zvýšení vědecké kvality prací doktorského studijního programu i) rozšířením jejich myšlenkových a metodických přístupů o nekonvenční pohledy a řešení, jejichž inspirací často bývají diskuse na interdisciplinární úrovni ii) využitím “know-how” a přístrojových kapacit zúčastněných týmů pro potřeby vědecké výchovy. Uskupení 15 školitelů a 30 studentů (ze dvou fakult University Karlovy, VŠCHT, 4 ústavů AVČR a jednoho resortního ústavu Ministerstva zdravotnictví) vytvoří výzkumný rámec pro školení studentů v oborech molekulární, buněčné a vývojové biologie, biochemie, fyziky, virologie, mikrobiologie, parazitelogie a imunologie. Výzkumný rámec předkládaného projektu vznikl z komplementace zaměření týmů, studujících intra- i inter- buněčné interakce v průběhu i) diferenciace buněk, ii) komunikace mezi buňkami nebo buněčnými populacemi, iii) působení stresových faktorů na buňku (včetně infekce viry a jinými pathogeny).