Granty:

Fluorescenční měření membránového potenciálu v živých buňkách

Grantová agentura: GAČR
Identifikační číslo grantu: GACR 202/97/1121
Hlavní řešitel: prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.
Spoluřešitelé: Ing. Karel Sigler, DrSc.

Cílem tohoto projektu je vyvinout nové metody měření membránového potenciálu v živých buňkách, založené na využití fluorescenčních sond a moderních experimentálních technik, jmenovitě konfokální mikrospektrofluorimetrie a analýze dob dohasínání emise. Projekt je zaměřen na využití uvedených metod jak k oddělení fluorescence sond akumulovaných v buňkách od fluorescence sond nacházejících se v mediu, tak k mikrofluorimetrickému rozlišení relativních příspěvků volných a vázaných sond k celkové emisi z cytoplazmy. Taková detailní analýza fluorescence sond citlivých na membránový potenciál bude východiskem pro zdokonalení kalibrační procedury a převedení fluorescenční odezvy sond na lineární škálu pro měření změn membránového potenciálu v jednotkách milivoltů.