Granty:

Použití molekulárních sond pro studium vlivu stresových faktorů na činnost mikrobiálních membránových transportních systémů

Grantová agentura: GAUK
Identifikační číslo grantu: GAUK 67407
Hlavní řešitel: RNDr. Marie Kodedová, Ph.D.
Spoluřešitelé: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.

Projekt je zaměřen na stanovení stresem indukovaných změn v činnosti membránových transportních systémů kvasinek a bakterií, zejména MDR pump zodpovědných mj. za rezistenci mikrobiálních patogenů vůči antibiotikům. Vliv bioaktivních látek/stresorů (lysozomotropní aminoestery, bispyridinaminy, imunomodulátory) na membránový potenciál a činnost MDR pump kvasinky Saccharomyces cerevisiae a bakterie Escheria coli bude stanoven v reálném čase analýzou fluorescenční odpovědi fluorescenční sondy diS-C3(3), která je substrátem těchto pump. Určí se, zda pozorovaná inhibice pump je kompetitivní, nebo zda zahrnuje inaktivaci pum. Fluorescenční mikroskopie (barvení calcofluorem a rhodamin-falloidinem) stanoví změny buněčné stěny a cytoskeletu vyvolané působením stresoru, proudová cytometrie bude použita pro sledování potenciálu na mitochondriální membráně kvasinek. Vliv chemického stresu na vitalitu a přežití buněk bude stanoven výsevovými testy, měřením respirace a acidifikační síly kvasinek, elastický rozptyl světla ukáže změny v agregačních vlastnostech a/nebo poškození kvasinkových buněk vyvolané stresory. Bude zavedeno rychlé poměrové vyhodnocení barvicích křivek a poměrová metoda bude zkalibrována. Budou provedeny srovnávací experimenty s jinými fluorescenčními sondami a vytvořeny experimentální protokoly pro nové fluorescenční (mnohabarevné) techniky. Bude porovnána činnost MDR pump kvasinek a bakterií rostoucích na pevných a v kapalných médiích a určen vliv složení kultivačního média kvasinek na membránový potenciál a aktivitu MDR pump.