Granty:

Monitorování změn aktivity transmembránových MDR transportérů během růstu v kapalných médiích v závislosti na zdroji energie

Grantová agentura: FRVŠ
Identifikační číslo grantu: FRVS 555/2005
Hlavní řešitel: RNDr. Jan Maláč
Spoluřešitelé: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.

S přispěním FRVŠ bylo vyřešeno: Studium metabolickými změnami indukovaných změn v aktivitě MDR pump vedlo ke zjištění, že komponenty vyčerpaného kultivačního média přímo neinhibují aktivitu MDR pump stejně jako neblokují jejich syntézu. Prokázali jsme, že pro resyntézu pump u postdiauxických, či stacionárních buněk je třeba dodat aminokyseliny. Dosažené výsledky jsou obsahem 2 publikací a 3 konferenčních příspěvků.