Granty:

Role membránového potenciálu v laterální organizaci mikrodomén plazmatické membrány

Grantová agentura: GAČR
Identifikační číslo grantu: GACR P205/12/0720
Hlavní řešitel: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.
Spoluřešitelé: RNDr. Jan Malínský, Ph.D.

Biomembrány jsou v důsledku svého okamžitého chemického složení vnitřně rozděleny do dynamických mikrodomén, které se navájem liší co do velikosti, míry uspořádanosti lipidů i fyzikálních vlastností. Dynamické změny zastoupení těchto oblastí zásadně ovlivňuje biochemické pochody probíhající na membráně. Hlavním cílem projektu je studium vlivu změn transmembránového potenciálu na laterální rekonfiguraci její mikrodoménové struktury a s tím spojených změn jejích fyzikálních vlastností. Budeme se zabývat vztahem mezi potenciálem indukovanou doménovou rekonfigurací membrány a susceptibilitou buněk vůči vybraným stresorům, dynamikou tohoto procesu a úlohou vybraných lipidů a proteinů. Hlavními nástroji studia budou metody fluorescenční spektroskopie a analytické chemie. Výsledky umožní lépe porozumět roli membránového potenciálu v prvotní odezvě buněk na změnu vnějších podmínek a roli doménové struktury membrány v tomto procesu. Vzhledem k jednotné podstatě organizace biomembrán v rámci fylogeneze předpokládáme obecně platný biologický přesah získaných výsledků.