Granty:

Úloha fosforylace a vazby 14-3-3 proteinů v regulaci funkce signálních komplexů

Grantová agentura: GAČR
Identifikační číslo grantu: GACR 204/06/0565
Hlavní řešitel: Doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Spoluřešitelé: prof. RNDr. Petr Heřman, CSc.

Hlavním cílem předkládaného projektu je studium strukturní podstaty regulace funkce dvou biologicky významných komplexů: komplexu 14-3-3 protein/forkhead transkripční faktor FoxO4 a komplexu 14-3-3 protein/tyrozin hydroxyláza. 14-3-3 proteiny jsou regulační molekuly, které specificky váží fosforylované proteiny. Forkhead transkripční faktor FoxO4 se podílí na kontrole metabolizmu, apoptózy nebo onkogenezi, a jeho aktivita je regulována skrze fosforylaci a vazbu 14-3-3 proteinu. Tyrozin hydroxylázaje enzym katalyzující první krok biosyntézy catecholaminů a jeho aktivita je také regulována skrze fosforylaci a vazbu 14-3-3 proteinu. V obou případech je molekulární mechanizmus funkce 14-3-3 proteinu na regulaci cílového proteinu neznámý. Proto navrhujeme studovat vliv vazby 14-3-3 proteinu na strukturu transkripčního faktoru FoxO4 a tyrozin hydroxylázy pomocí cílené mutageneze a metod fluorescenční spektroskopie.