Granty:

Biofyzikální studie membránového transportního proteinu MntH (Proton-dependent Manganese Transporter) bakterie E. coli z rodiny SLC11 (SoLute Carrier 11) a jeho vybraných transmembránových segmentů

Grantová agentura: GAUK
Identifikační číslo grantu: GAUK 701512
Hlavní řešitel: Mgr. Iva Jančíková
Spoluřešitelé: RNDr. Roman Chaloupka, Ph.D.

Rodina SLC11 (nebo Nramp) zahrnuje membránové proteiny, sekundárně aktivní transportéry, které zprostředkovávají přenos dvojmocných kovových iontů spolu s protony do buňky. Proteiny z této rodiny jsou také spojovány s imunitní odpovědí některých organismů při infekci intracelulárními parazity. Přesný mechanismus transportu těmito proteiny nebyl dosud zcela objasněn. Protein MntH vzhledem ke své strukturní a funkční homologii s eukaryotními proteiny představuje vhodný model pro studium funkce celé rodiny SLC11. Navíc bylo zjištěno, že peptidy odpovídající svojí sekvencí některým transmembránovým segmentům (TMS) proteinu MntH jsou schopny v modelové membráně asociovat a vytvořit iontový kanál. Fluorescenční spektroskopie poskytuje vhodný nástroj jak ke studiu transportu celého proteinu MntH in vivo, tak ke sledování chování syntetických peptidů v modelových membránách. Využitím metody kombinace fluorescenční a hmotnostní spektroskopie je možné stanovit stechiometrii transportu dvojmocných kovových iontů a protonů prokaryotním proteinem MntH. Pomocí fluorescence můžeme sledovat vliv vnějších podmínek na stechiometrii transportu a studovat interakce proteinu MntH s dalšími ionty (např. Ca2+). V kontextu těchto výsledků může množství informací poskytnout studium chování syntetických peptidů (odpovídajících TMS3 a TMS6) v modelových membránách liposomů, specifity jimi tvořených kanálů i jejich interakce s dalšími ionty. K tomuto účelu budou vyvinuty a optimalizovány postupy měření s využitím fluorescenčních sond s vhodnými vlastnostmi.