Granty:

Využití fluorescenčních metod pro stanovení úlohy transportních systémů K+ v regulaci membránového potenciálu a vnitrobuněčného pH kvasinek

Grantová agentura: GAAV
Identifikační číslo grantu: GAAV KJB500110701
Hlavní řešitel: Mgr. Lydie Marešová
Spoluřešitelé: RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.

Předpokládá se, že transportní systémy draselných kationtů se v buňkách kvasinek podílejí na celé řadě fyziologických procesů od regulace vnitrobuněčného obsahu kationtů přes zajištění tolerance k osmoticky aktivním látkám (a tím na regulaci buněčného objemu), regulaci pH a membránového potenciálu, až po průběh buněčného cyklu. Přímé experimentální důkazy pro účast transportních systémů na regulaci membránového potenciálu a vnitrobuněčného pH je však poměrně obtížné získat. Hlavním cílem předkládaného projektu je zavedení metody měření membránového potenciálu pomocí fluorescenční sondy diS-C3(3) a měření vnitrobuněčného pH pomocí fluorescenčního proteinu “pHluorin” na spektrofluorimetru ISS PC1 v námi vytvořené sérii mutantních kmenů Saccharomyces cerevisiae (případně dalších kvasinek) lišících se v expresi jednotlivých transportních systémů pro draselné kationty.