Granty:

Funkční charakterizace bakteriálních transportérů manganu závislých na protonovém gradientu (MntH) pomocí fluorescenčních metod

Grantová agentura: MŠMT
Identifikační číslo grantu: MSMT 1K04019
Hlavní řešitel: doc. RNDr. Dana Gášková, CSc.
Spoluřešitelé: RNDr. Roman Chaloupka, Ph.D.

Jelikož rodina transportérů dvojmocných kovových iontů Nramp přispívá k rezistenci hostitele, zdá se, že funkční bakteriální homology Nramp (MntH) získané horizontálním genovým přenosem mohou být důležité v procesu patogeneze. Hlavním cílem předkládaného projektu je další vývoj a optimalizace citlivých fluorescenčních technik umožňujících studium transportu transportéry manganu závislými na protonovém gradientu (MntH) v živých bakteriích. Budeme studovat změny intracelulární koncentrace protonů a kovového substrátu vyvolané funkcí MntH transportérů pomocí zeleného fluorescenčního proteinu (GFP) citlivého na pH resp. vhodné fluorescenční sondy citlivé na přítomnost daného kovu. Tyto fluorescenční techniky budou použity ke studiu potenciálních vazebných míst v bakteriálních MntH transportérech, ke zkoumání možných evolučních změn rodiny proteinů Nramp a porovnání fylogenetických skupin MntH transportérů z hlediska jejich funkce.